Đá 2 chân chạy

Con cọp Thomo đá đói thủ đúng 2 chân chạy. Dòng máu sát thủ là đây chứ đâu