Né hay đâm giỏi

Né đã hay lại còn đâm tốt thì ai chơi lại. Gà SV388 đá nó phải thế