Chồng độ 1 lần 3 con

Dòng máu sát thủ trong người thì chồng độ là điều bình thường. Nhưng con gà này chồng một lúc 3 con thì ít con nào được