Xám chú Phúc và điều chú Hiển va nhau trên trường đấu

Trận chiến của 2 con gà danh Thomo giữa xám của chú Phúc và điều của chú Hiển. Đúng là một núi không thể có 2 hổ